Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na stronie Wienerberger

Ochrona Państwa prywatności i Państwa danych osobowych to ważna kwestia, na którą zwracamy uwagę we wszystkich naszych relacjach biznesowych. Szanujemy poufność Państwa danych osobowych i zawsze działamy zgodnie z przepisami o ochronie danych i niniejszą Polityką prywatności.

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy, że w zależności od celu przetwarzania administratorem Twoich danych przetwarzanych w związku z utrzymaniem strony https://www.wienerberger.pl/ zasadniczo będzie Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ale czasami także Semmelrock Stein + Design Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie.

1. Wienerberger jako administrator

 

Szczegółowa tożsamość administratora

Inspektor ochrony danych

 

Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-736) przy Placu Konesera 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000088098 („Wienerberger”).

Możesz się skontaktować z Wienerberger poprzez:

a.     wiadomość e-mail na adres: WBPL.DaneOsobowe@wienerberger.com

lub list pod adres: Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o. Plac Konesera 8, 03 – 736.

Wienerberger powołał inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

W przypadku chęci skontaktowania się z inspektorem ochrony danych, możesz przesłać:

a.     wiadomość e-mail na adres: WBPL.DaneOsobowe@wienerberger.com,

lub list pod adres: Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o. Plac Konesera 8, 03 – 736 Warszawa z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.

2. Semmelrock jako administrator

 

Szczegółowa tożsamość administratora

Inspektor ochrony danych

 

Semmelrock Stein + Design Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-736) przy Placu Konesera 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000094019 („Semmelrock”).

Możesz się skontaktować z Semmelrock poprzez:

a.     wiadomość e-mail na adres: daneosobowe@semmelrock.com,

lub list pod adres: Semmelrock Stein + Design Sp. z o.o., Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa

Semmelrock powołał inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

W przypadku chęci skontaktowania się z inspektorem ochrony danych, można przesłać:

a.     wiadomość e-mail na adres: daneosobowe@semmelrock.com,

lub list pod adres: Semmelrock Stein + Design Sp. z o.o., Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa z dopiskiem „inspektor ochrony danych”

3. Deklaracja Wienerberger i Semmelrock

Zarówno Wienerberger, jak i Semmelrock będą gromadzić Twoje dane osobowe w określonych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach i nie będą traktować danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami.

Wienerberger, jak i Semmelrock  zobowiązują się do gromadzenia wyłącznie tych informacji, które są adekwatne, istotne i nie wykraczające poza cel, w jakim są gromadzone.  

Jeżeli zajdzie taka konieczność, Wienerberger, jak i Semmelrock  podejmą wszelkie uzasadnione kroki w celu sprawdzenia dokładności i aktualności gromadzonych danych osobowychInspektor Ochrony Danych.

4. Zakres niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności ma na celu poinformowanie Cię o sposobie, w jaki Wienerberger, jak i Semmelrock korzystają z danych osobowych, jakie informacje o użytkownikach naszych stron, aplikacji online lub naszych platform mobilnych są zbierane, a następnie wykorzystywane, przekazywane stronom trzecim lub przetwarzane w inny sposób. Polityka prywatności dotyczy częściowo również przetwarzania danych osobowych naszych klientów i kontrahentów poza usługami online.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy Wienerberger i Semmelrock i nie odnosi się do usług online innych spółek w Grupie Wienerberger, usług online oferowanych przez strony trzecie, a także usług online Wienerberger i Semmelrock, które zawierają odrębne, dedykowane polityki prywatności.

5. Administrator, cele i podstawy przetwarzania danych osobowych, okres przetwarzania, obowiązek podania danych

5.1.  Korzystanie ze strony https://www.wienerberger.pl/

Zasadniczo administratorem Twoich danych osobowych związanych z prowadzeniem strony internetowej Wienerberger będzie Wienerberger jako właściciel tej strony.

Wienerberger może przetwarzać informacje dotyczące osób, które odwiedzają stronę https://www.wienerberger.pl/, nawet jeżeli nie zostawisz danych np. poprzez formularz kontaktowy. W trakcie używania strony https://www.wienerberger.pl/, Wienerberger zbiera pewne informacje za pomocą plików cookies. Informacje te mogą stanowić w określonych przypadkach dane osobowe, a także bardziej ingerować w Twoją prywatność, dlatego w ramach niniejszej polityki prywatności, a przede wszystkim w ramach Polityki cookies pragniemy dostarczyć jak najbardziej szczegółowych informacji na ten temat. 

Ponadto, korzystamy z web beacons, nazywanych także page tags, do analizowania skuteczności naszej strony czy naszego newslettera. Na przykład, nasze newslettery lub maile HTML mogą zawierać web beacon określający, czy e-mail lub linki przekazane e-mailem zostały otwarte. Takie informacje pomagają nam poprawić nasz serwis mailowy i dostosować zawartość do Twoich potrzeb. Usunięcie e-maila usuwa także web beacon. Oczywiście, nasze regularne e-maile tekstowe wysyłane w regularnych kontaktach biznesowych, nie zawierają web beacons.

 

Kto jest administratorem dla poniższych celów? 

Cel i podstawa przetwarzania

Okres przetwarzania

Obowiązek podania danych

 

Wienerberger

Twoje dane, w związku z korzystaniem ze strony, będą przetwarzane przez Wienerberger:

a. w celu utrzymania strony internetowej https://www.wienerberger.pl/, a także udostępniania zgromadzonych na niej treści i funkcjonalności (takich jak formularze kontaktowe) i świadczenia tym samym usług drogą elektroniczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b. w celu dochodzenia lub obrony roszczeń Wienerberger (o ile takie zaistnieją), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Wienerberger polegającego na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami na drodze sądowej i pozasądowej,

c. w celach wynikających z udzielonej przez Ciebie zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dokładny cel przetwarzania, dla którego potrzebujemy uzyskać Twoją zgodę zostanie wskazany w jej treści.

Tej podstawy jako podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych Wienerberger może użyć w szczególności w związku ze stosowaniem cookies i innych technologii na stronie https://www.wienerberger.pl/, które mogą bardziej ingerować w Twoją prywatność, jak np. w celu wyświetlania reklam, które są do Ciebie dopasowane i promowania tym samym usług i produktów Wienerberger, a także przetwarzania określonych informacji związanych z umieszczeniem filmików na stronie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W tym zakresie Twoja zgoda będzie także podstawą do ewentualnego transferu danych poza EOG, o czym więcej przeczytasz w zakładce „6. 3. Transfer danych do państw trzecich”. 

Dane będą przechowywane przez okres ważności poszczególnych plików cookies, o których mowa w Polityce cookies,

Możliwe jednak, że Wienerberger będzie przetwarzał dane również dłużej, jeżeli dojdzie do powstania roszczenia, które uzasadnia dłuższe przetwarzanie danych. Wówczas dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia tego roszczenia.

W zakresie w jakim przetwarzane opiera się na zgodzie, dane będą przetwarzane do momentu upływu terminów, o których mowa powyżej lub wcześniej do momentu wycofania zgody. Zgoda może być wycofana w każdym momencie. 

Podanie danych osobowych może być niezbędne, aby korzystać ze wszystkich funkcjonalności oferowanych przez stronę.

Podanie danych w celach wynikających z udzielonej zgody jest w dobrowolne, jednak brak ich podania może skutkować niedostosowaniem treści strony do użytkownika.

Chociaż to głównie Wienerberger jest odpowiedzialny za utrzymanie strony https://www.wienerberger.pl/, a także zarządzanie plikami cookies o różnym charakterze (cookies niezbędne, cookies analityczne/statystyczne i marketingowe) to również Semmelrock ma cel w uzyskiwaniu informacji wynikających cookies o charakterze marketingowym. W takiej sytuacji, tego rodzaju pliki cookies będą traktowane jako cookies podmiotu trzeciego w rozumieniu definicji zawartej w Polityce cookies i będą wykorzystywane przez Wienerberger na zlecenie Semmelorck, ale tylko pod warunkiem że wyrazisz zgodę na takie działanie. Taka zgoda będzie jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych w tym celu.  Semmelrock będzie także wykorzystywał cookies związane z oglądanymi przez Ciebie filmikami dotyczącymi Semmelrock i zaimplementowanymi z kanału Youtube należącego do Semmelrock. O tym również przeczytasz więcej w Polityce cookies.

 

Kto jest administratorem dla poniższych celów? 

Cel i podstawa przetwarzania

Okres przetwarzania

Obowiązek podania danych

 

Semmelrock

Twoje dane będą przetwarzane przez Semmelrock:

a. w celu udostępnienia na stronie internetowej https://www.wienerberger.pl/ funkcjonalności w postaci formularza kontaktowego i świadczenia tym samym usług drogą elektroniczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b. w celu wyświetlania reklam, które są do Ciebie dopasowane i promowania tym samym usług i produktów Semmelrock, a także przetwarzania określonych informacji związanych z umieszczeniem filmików na stronie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

W tym zakresie Twoja zgoda będzie także podstawą do ewentualnego transferu danych poza EOG, o czym więcej przeczytasz w zakładce „6. 3. Transfer danych do państw trzecich”. 

Dane będą przechowywane przez okres ważności poszczególnych plików cookies, o których mowa w Polityce cookies lub do momentu wycofania zgody (zgoda może być wycofana w każdym momencie) w zależności od tego, których z tych terminów nastąpi wcześniej.

 Możliwe jednak, że Semmelrock będzie przetwarzał dane również dużej, jeżeli dojdzie do powstania roszczenia, które uzasadnia dłuższe przetwarzanie danych. Wówczas dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia tego roszczenia.

Podanie danych osobowych może być niezbędne, aby korzystać ze wszystkich funkcjonalności oferowanych przez stronę.

Podanie danych w celach wynikających z udzielonej zgody jest w dobrowolne, jednak brak ich podania może skutkować niedostosowaniem treści strony do użytkownika.

5.2 Formularz kontaktowy

Masz możliwość skontaktowania się zarówno z Wienerberger, jak i Semmelrock za pomocą formularza kontaktowego. Przy okazji wypełniania formularza kontaktowego poprosimy Cię o wskazanie która ze spółek (Wienerberger, czy Semmelrock) ma być odbiorcą Twojej wiadomości.

 

Kto jest administratorem dla poniższych celów? 

Cel i podstawa przetwarzania

Okres przetwarzania

Obowiązek podania danych

 

Wienerberger albo Semmelrock – w zależności, którą ze spółek wskażesz jako odbiorcę Twojej wiadomości

Twoje dane, w związku ze skorzystaniem z formularza kontaktowego, będą przetwarzane przez Wienerberger lub Semmelrock:

a. w celu odpowiedzi na zadane pytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego i prowadzenia w związku z tym dalszej korespondencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Wienerberger lub Semmelrock, polegającego na prowadzeniu korespondencji kierowanej do Wienerberger lub Semmelrock w związku prowadzoną działalnością, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w zakresie danych dodatkowych, niewymaganych przez Wienerberger lub Semmelrock i podanych dobrowolnie,

b. w celu ewentualnego zawarcia lub wykonania umowy z Wienerberger lub Semmelrock - jeżeli jesteś (potencjalnym lub obecnym) klientem lub kontrahentem, a kierowana do Wienerberger lub Semmelrock korespondencja będzie dotyczyła właśnie umowy. Przetwarzanie odbywa się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w przypadku klienta/kontrahenta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub w przypadku wspólnika spółki cywilnej) lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Wienerberger lub Semmelrock, jakim jest niezbędność przetwarzania w postaci podjęcia działań celem zawarcia lub wykonywania umowy z klientem/kontrahentem (w przypadku osób działających w imieniu klienta/kontrahenta będącego zarówno osobą fizyczną, jak i osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną).

Twoje dane osobowe będą zasadniczo przechowywane przez okres przetwarzania zapytania i maksymalny okres 1 roku po zakończeniu przetwarzania.

Jeżeli zapytanie dotyczy ewentualnej współpracy, dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do zawarcia lub wykonania umowy.

W zakresie w jakim przetwarzane opiera się na zgodzie, dane będą przetwarzane do momentu upływu terminów, o których mowa powyżej lub wcześniej do momentu wycofania zgody. Zgoda może być wycofana w każdym momencie.

Podanie danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe jest niezbędne do skontaktowania się z użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie, w tym ewentualnego zawarcia umowy lub prowadzenia korespondencji w związku z zawartą umową.

Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania, jednakże ich podanie jest dobrowolne.

5.3 Marketing

Nieodłącznym elementem funkcjonowania każdej firmy, również Wienerberger, jak i Semmelrock jest marketing.

 

Kto jest administratorem dla poniższych celów? 

Cel i podstawa przetwarzania

Okres przetwarzania

Obowiązek podania danych

 

Wienerberger albo Semmelrock – w zależności, która ze spółek prowadzi akcję marketingową, w tym w zależności na rzecz której z nich wyraziłeś/aś zgody marketingowe

Twoje dane będą przetwarzane przez Wienerberger lub Semmelrock:

a. w celu prowadzenia działań marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Wienerberger lub Semmelrock polegającego na promocji własnych produktów i usług. Tej podstawy używamy m.in. wtedy, gdy przy okazji wypełnienia formularza kontaktowego, o którym mowa w punkcie 5.2. powyżej, wyrazisz chęć (w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub prawa telekomunikacyjnego) otrzymywania od Wienerberger lub Semmelrock informacji marketingowych o naszych usługach i produktach. Czasami jednak podstawą przetwarzania danych nie może być prawnie uzasadniony interes Wienerberger lub Semmelrock i wtedy podstawą przetwarzania będzie Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że dłuższy czas przechowywania jest prawnie dopuszczalny z innych powodów. Zgoda na wykorzystywanie danych osobowych do celów marketingowych może być wycofana w każdym momencie.

Podanie danych wskazanych w celach marketingowych jest dobrowolne.

5.4 Newsletter

Jeżeli wypełnisz formularz sieciowy w celu otrzymywania newslettera od Wienerberger lub Semmelrock, wykorzystany dane ujawnionych przez Ciebie wyłącznie w celu zweryfikowania, że to Ty jesteś właścicielem wskazanego adresu email i że rzeczywiście chcesz otrzymywać newsletter, do sporządzenia listy mailingowej i do analizowania wykorzystania naszego newslettera.

 

Kto jest administratorem dla poniższych celów? 

Cel i podstawa przetwarzania

Okres przetwarzania

Obowiązek podania danych

 

Wienerberger albo Semmelrock – w zależności, na rzecz której ze spółek wyraziłeś/aś chęć otrzymywania newslettera

Twoje dane będą przetwarzane przez Wienerberger:

a. w celu realizacji zamówionej usługi newslettera, świadczonej drogą elektroniczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b. w celu prowadzenia analiz skuteczności wysyłki newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Wienerberger lub Semmelrock polegającego na prowadzeniu działań analitycznych,

c. w celu dochodzenia lub obrony roszczeń Wienerberger lub Semmelrock (o ile takie zaistnieją), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Wienerberger lub Semmelrock polegającego na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami na drodze sądowej i pozasądowej.

Dane będą przechowywane przez okres realizacji usługi newslettera, której można dokonać poprzez kliknięcie w odnośnik rezygnacji zamieszczany w stopce każdego newslettera.

Możliwe jednak, że Wienerberger lub Semmelrock będą przetwarzać dane również dłużej, jeżeli dojdzie do powstania roszczenia, które uzasadnia dłuższe przetwarzanie danych.

Podanie danych w celu otrzymywania newslettera jest dobrowolne. Jeżeli jednak będziesz chciał/a skorzystać z usługi, konieczne będzie podanie Twoich danych.

5.5 Korespondencje i konsultacje, w tym techniczne

Twoje dane osobowe przetwarzamy również korespondując z Tobą w drodze wiadomości e-mail, jak również przy wykorzystaniu poczty tradycyjnej. W tym celu przetwarzamy dane w wielu różnych kontekstach w zależności od treści korespondencji. W większości przetwarzanie danych ma na celu wykonanie umów, realizację obowiązków prawnych, czy odpowiedź na zadane pytanie.

W zależności od tego z kim się skontaktujesz administratorem Twoich danych może być Wienerberger lub Semmelrock.

 

Kto jest administratorem dla poniższych celów? 

Cel i podstawa przetwarzania

Okres przetwarzania

Obowiązek podania danych

 

Wienerberger lub Semmelrock – w zależności od tego, z którą spółką się skontaktujesz

Twoje dane będą przetwarzane w zależności od treści wiadomości:

a. w celu ewentualnego zawarcia lub wykonania umowy z Wienerberger lub Semmelrock - jeżeli jesteś (potencjalnym lub obecnym) klientem lub kontrahentem, a kierowana do Wienerberger lub Semmelrock korespondencja będzie dotyczyła właśnie umowy. Przetwarzanie odbywa się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w przypadku klienta/kontrahenta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub w przypadku wspólnika spółki cywilnej) lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Wienerberger lub Semmelrock, jakim jest niezbędność przetwarzania w postaci podjęcia działań celem zawarcia lub wykonywania umowy z klientem/kontrahentem (w przypadku osób działających w imieniu klienta/kontrahenta będącego zarówno osobą fizyczną, jak i osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną),

b. w celu odpowiedzi na zadane pytanie i prowadzenia w związku z tym dalszej korespondencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Wienerberger lub Semmelrock, polegającego na prowadzeniu korespondencji kierowanej do Wienerberger lub Semmelrock w związku prowadzoną działalnością,

c. w celu wykonywania obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. RODO, o ile korespondencja takich dotyczy

W zakresie wykonywania umowy, dane będą przetwarzane, przez cały okres prowadzenia współpracy, a po jej zakończeniu, tak długo jak długo istnieje obowiązek przechowywania danych z uwagi na obowiązki prawne, np. podatkowe.

Możliwe jednak, że Wienerberger lub Semmelrock będzie przetwarzał dane również dłużej, jeżeli dojdzie do powstania roszczenia, które uzasadnia dłuższe przetwarzanie danych.

W zakresie udzielenia odpowiedzi na pytanie, dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do załatwienia sprawy, w związku z którą się z nami kontaktujesz lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do skontaktowania się z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoje  zapytanie, w tym ewentualnego zawarcia umowy lub prowadzenia korespondencji w związku z zawartą umową.

Jeżeli korespondencja dotyczy wykonania obowiązków prawnych to podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

5.6 Kontakt z doradcami Wienerberger i Semmelrock

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości zawsze możesz skontaktować się z naszym doradcą. 

 

Kto jest administratorem dla poniższych celów? 

Cel i podstawa przetwarzania

Okres przetwarzania

Obowiązek podania danych

 

Wienerberger lub Semmelrock – w zależności od tego, z którym doradcą się skontaktujesz

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

a. w celu obsługi zapytań kierowanych do doradców Wienerberger, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Wienerberger polegającego na zapoznaniu się z Twoim pytaniem i przekazaniem Ci odpowiedzi.

Dane będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie.

W zależności od rodzaju pytania i dalszej rozmowy/korespondencji, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane dalej także w innych celach oraz dłużej.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do skontaktowania się z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoje  zapytanie.

5.7 Certyfikowani wykonawcy

Wienerberger  na swojej stronie internetowej zamieszcza dane wykonawców, którzy zdobyli lub których pracownicy zdobyli certyfikaty z zakresu prawidłowego wykorzystania produktów Wienerberger. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych zamieszczone informacje są danymi osobowymi.

 

Kto jest administratorem dla poniższych celów? 

Cel i podstawa przetwarzania

Okres przetwarzania

Obowiązek podania danych

 

Wienerberger

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

a. w celach promocyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Dane osobowe będą przechowywane przez okres ważności zdobytych certyfikatów lub do momentu wycofania zgody, które przysługuje w każdym momencie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

5.8 Szkolenia

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzania szkoleń przez pracowników Wienerberger w celu zwiększania świadomości co do sposobu korzystania z produktów Wienerberger, jak również technik jego układania. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach konkretnego szkolenia, w szczególności co do podstaw prawnych i celów przetwarzania, jak również czasu przechowywania, można znaleźć pod formularzem zgłoszeniowym i w regulaminach.

5.9 Zamawianie raportów lub innych materiałów informacyjnych

 

Kto jest administratorem dla poniższych celów? 

Cel i podstawa przetwarzania

Okres przetwarzania

Obowiązek podania danych

 

Wienerberger

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

a. w celu przesłania zamówionych od nas raportów lub innych materiałów informacyjnych/próbek materiałów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Dane będą wykorzystywane wyłącznie przez nas do przetwarzania zamówienia i będą następnie przechowywane przez maksymalny okres 1 roku od ostatniej wysyłki.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne jeżeli chcesz otrzymać materiały. 

5.10 Pokazy na budowie 

Wienerberger przeprowadza także dla wykonawców pokazy, podczas których prezentowane są rozwiązania, które można zastosować podczas procesu budowy.

Wienerberger w powyższym celu będzie przetwarzał dane wykonawców, tj. osób zainteresowanych przeprowadzeniem przez Wienerberger prezentacji oferowanych przez Wienerberger produktów (np. osób  fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub wspólników spółki cywilnej) lub osób działających w imieniu podmiotu (w tym również będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną) zainteresowanego przeprowadzeniem przez Wienerberger takiej prezentacji (np. pracownika, współpracownika, przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika, wspólnika, reprezentanta lub inna osoba, której dane przekazano Wienerberger w celu umożliwienia przeprowadzenia prezentacji).

 

Kto jest administratorem dla poniższych celów? 

Cel i podstawa przetwarzania

Okres przetwarzania

Obowiązek podania danych

 

Wienerberger

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

a. w celu obsługi otrzymanego zgłoszenia i przeprowadzenia prezentacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Wienerberger polegającego na promowaniu oferowanych przez Wienerberger produktów,

b. w celu marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Wienerberger podlegającego na promocji własnych produktów i usług.

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do ustalenia terminu, a następnie przeprowadzenia prezentacji.

Po przeprowadzeniu prezentacji dane osobowe będą przechowywane dłużej (tj. do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych), jeżeli wyrażona zostanie zgoda na otrzymywanie od Wienerberger komunikacji marketingowej wybranym kanałem komunikacji.

Jeżeli jednak po analizie zgłoszenia okaże się, że przeprowadzenie prezentacji nie będzie możliwe, bądź po jej przeprowadzeniu nie wyrażona zostanie zgoda na otrzymywanie od Wienerberger komunikacji marketingowej, dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia przez Wienerberger prezentacji. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia prezentacji.

Podanie danych w celu realizacji przez Wienerberger marketingu bezpośredniego jest dobrowolne.

5.11 Promocje

Wienerberger lub Semmelrock w celu promocji swoich produktów i usług prowadzą różnego typu akcje promocyjne. W tym celu mogą wykorzystywać dane osobowe uczestników zbierane poprzez formularze zgłoszeniowe. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach aktualnej promocji, w szczególności co do podstaw prawnych i celów przetwarzania, jak również czasu przechowywania, można znaleźć pod formularzem zgłoszeniowym i w regulaminach.

6. Odbiorcy danych, przekazywanie danych do państw trzecich

Wienerberger ani Semmelrock nie prowadzą sprzedaży bezpośredniej swoich produktów, sprzedażą zajmuje się sieć ich zaufanych kontrahentów. W związku z tym, w zależności od rodzaju zażądanej interakcji (np. oddzwonienie, złożenie zamówienia, żądanie usług, informacji, itp.), Twoje dane mogą zostać wymienione ze stronami trzecimi zaangażowanymi w realizację zamówienia (np. hurtownie, firmy wysyłkowe, banki, itp.) lub innymi spółkami z Grupy Wienerberger.  Możemy być także zmuszeni do ujawnienia danych osobowych w celu spełnienia wymogów prawnych lub wyegzekwowania praw lub umów, w szczególności uprawnionym podmiotom lub organom państwowym.

6.1 Przekazywanie danych podmiotom trzecim:

W celu realizacji niektórych zamówień oraz świadczenia pewnych usług, zarówno Semmelrock, jak i Wienerberger współpracują z usługodawcami zewnętrznymi.  Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

a.     podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo strony,

b.     dostawcy usług IT,

c.     podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji i nośników danych,

d.     podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji,

e.     podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską, spedycyjną,

f.       agencje marketingowe,

g.     kancelarie prawne,

h.     doradcy prawni,

i.       audytorzy.

W przypadku danych, których administratorem jest Semmelrock, odbiorcą będzie również Wienerberger, który świadczy na rzecz Semmelrock usługi marketingowe i w tym zakresie będzie występował w roli podmiotu przetwarzającego.   

W celu realizacji zamówień, możemy korzystać z usług stron trzecich, którym przekazujemy Twoje dane wyłącznie w celu realizacji Twojego  zamówienia.

6.2 Wykorzystanie danych w ramach Grupy

Wienerberger oraz Semmelrock stanowią część Grupy Wienerberger, międzynarodowej grupy spółek z transgranicznymi wewnętrznymi procesami operacyjnymi, strukturami i systemami technicznymi. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w ramach Grupy Wienerberger i w miarę potrzeb przekazywać je na nasze strony w innych krajach w celach wskazanych w punkcie 5 oraz zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Nasze grupowe wytyczne dotyczące ochrony danych oraz procedury są tak zaprojektowane, aby zapewnić jednakowo wysoki poziom ochrony danych we wszystkich krajach, gdzie prowadzimy działalność.

6.3 Transfer danych do państw trzecich

Zarówno Wienerberger, jak i Semmelrock nie zamierzają co do zasady przekazywać danych do organizacji międzynarodowych ani państw trzecich, czyli takich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W związku z prowadzoną na stronie https://www.wienerberger.pl analityką, Wienerberger używa takich narzędzi jak Google Analytics, Google Ads, Facebook, czy Adobe Analytics. W tym zakresie więcej informacji (tj. o plikach cookies, partnerach, z których usług korzystamy i ich celach ich stosowania) znajdziesz w Polityce Cookies.

Z uwagi na wskazaną powyżej prowadzoną analitykę i korzystanie z plików cookies pewne informacje o Tobie i Twojej aktywności na stronie https://www.wienerberger.pl, w tym takie które mogą mieć charakter danych osobowych, mogą być wykorzystywane i przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy (głównie do Stanów Zjednoczonych) przez dostawców określonych usług, z których Wienerberger korzysta, tj. Google, Facebook, Adobe.

Zgodnie z publikowanymi przez Google informacjami, większość usług Google, w tym Google Analytics i Youtube, na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii są dostarczane przez Google Ireland Ltd. (adres: Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia). Z uwagi jednak na fakt, że spółką matką Google Ireland Ltd. jest z kolei Google LLC (adres: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone) pewne informacje generowane przez cookies na temat korzystania ze strony mogą być wysyłane do USA i tam przechowywane. 

Podobnie w przypadku Facebook: część z wykorzystywanych przez nas cookies dostarcza nam Meta Platforms Ireland Limited (adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia). Nie można wykluczyć, że dane te będą przesyłane do Meta Platforms Inc. w Stanach Zjednoczonych.

Zgodnie z publikowanymi informacjami, usługa Adobe (dla mieszkańców państw poza Ameryką Północną) dostarczana jest przez Adobe Systems Software Ireland Limited zarejestrowaną w Irlandii (4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia), która to spółka jest administratorem danych osobowych gromadzonych przez Adobe, a relacja ta podlega przepisom prawa irlandzkiego. Sam Adobe wskazuje jednak, że część danych może być przesyłana do innych krajów, w których Adobe i jej partnerzy prowadzą działalność, w tym do Stanów Zjednoczonych.

Informujemy Cię o tym, gdyż Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) uznał Stany Zjednoczone za kraj niezapewniający odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych (czyli taki, który byłby zgodny ze standardami UE). W przypadku przesyłania danych do Stanów Zjednoczonych istnieje ryzyko, że dane te mogą być przetwarzane przez władze/służby Stanów Zjednoczonych w celach kontroli i nadzoru, prawdopodobnie bez możliwości dochodzenia roszczeń prawnych. Z uwagi na stopień ingerencji w Twoją prywatności jaki może wywołać powyższy transfer, będziemy Cię o tym odpowiednio informować – odpowiednią informację o tym ryzyku znajdziesz przy okazji akceptacji plików cookies, Jeżeli wyrazisz zgodę na cookies będzie to jednocześnie zgoda na ewentualny transfer Twoich danych osobowych do Stanów Zjednoczonych (na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO w zw.  z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

7. Media społecznościowe

Znajdziesz nas także w mediach społecznościowych. Przygotowaliśmy jednak odrębne polityki, które regulują zasady i cele przetwarzania przez nas danych w związku z prowadzonymi profilami/kontami w mediach społecznościowych:

a.     Polityka prywatności – Wienerberger na Youtube

b.     Polityka prywatności – Semmelrock na Youtube

c.     Polityka prywatności – Wienerberger na Facebooku

d.     Polityka prywatności – Semmelrock na Facebooku

e.     Polityką prywatności – Semmelrock na LinkedIn

f.      Polityka prywatności – Semmelrock na Instagramie

8. Okres przechowywania danych

Ani Wienerberger, ani Semmelrock nie będą przechowywały Twoich danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem. Szczegółowe informacje o czasie przechowywania możesz znaleźć w odniesieniu do poszczególnych czynności.

9. Prawa związane z przetwarzaniem danych 

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a.     prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim podstawą przetwarzania była udzielona zgoda (art. 7 ust. 3 RODO). Masz prawo do wycofania udzielonej zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody ma skutek od momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Wienerberger przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nie pociąga za sobą̨ żadnych negatywnych konsekwencji,

b.     prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),

c.     praw żądania sprostowania Twoich danych osobowych (art. 16 RODO),

d.     prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO),

e.     prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO),

f.       prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. a RODO i odbywa się w sposób zautomatyzowany) (art. 20 RODO),

g.     prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu) (art. 21 RODO).  

Wszelkie żądania oraz wszelkie inne pytania związane z przetwarzaniem danych, prosimy przesyłać do spółki, która jest dla określonego celu administratorem danych. Dane kontaktowe Wienerberger znajdziesz w punkcie 1 powyżej, natomiast dane kontaktowe Semmelrock w punkcie 2 powyżej.

Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób niezgody z prawem, masz prawo do złożenia skargi do krajowego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli zapisałeś/aś na newsletter, możesz anulować subskrypcję korzystając z linka „Opt Out” lub linka anulowania w newsletterze.

10. Profilowanie

Z uwagi na stosowane przez Wienerberger narzędzia Twoje dane osobowe mogą ulec profilowaniu, czyli automatycznej oceny niektórych czynników dotyczących Ciebie. Wienerberger dokonuje profilowania, aby odpowiednio dobrać materiały komunikacyjne i promujące działalność Wienerberger. Profilowanie w tym celu dokonywane jest w oparciu o prawnie uzasadniony interes Wienerberger (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na dobieraniu na podstawie Twojego profilu odpowiednich treści i materiałów informacyjno – promocyjnych.

Twoje dane osobowe nie będą jednak przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który może wpływać na Twoje prawa lub wywierać na Ciebie podobny wpływ.

Profilowanie jest również korzystne dla Ciebie, ponieważ będziesz otrzymywał/a informacje i materiały zgodne z Twoimi preferencjami.

11. Źródło danych, kategorie odnośnych danych osobowych 

Wienerberger oraz Semmelrock pozyskują dane osobowe przede wszystkim bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

W niektórych jednak przypadkach, dane mogą być pozyskiwane od podmiotu, w imieniu którego taka osoba działa, np. pracodawcy, zleceniodawcy, etc, który jest przykładowo zainteresowany współpracą z Wienerberger lub Semmelrock i w tym celu przekazuje Wienerberger lub Semmelrock dane swoich pracowników/współpracowników jako osób do kontaktu.

Zakres przetwarzanych wówczas przez Wienerberger lub Semmelrock danych dotyczy danych osobowych zwykłych i jest następujący: dane indentyfikacyjne (imię i nazwisko), służbowe dane kontaktowe (adres e-mail lub numer telefonu), a także dane identyfikujące podmiot, w imieniu którego taka osoba występuje.