Wienerberger jako pracodawca

Pracuj w Wienerberger

Wienerberger to miejsce dla ludzi ciekawych świata, którzy potrafią dzielić swoją pasję z zaangażowaniem w pracy. Wierzymy, że nasi pracownicy są jednym z głównych czynników naszego sukcesu. To dzięki ich kwalifikacjom i motywacji zajmujemy na rynku pozycję lidera jakości i innowacji. 

Jesteśmy przekonani, że wzajemne zaufanie, ukierunkowany rozwój naszych pracowników oraz wysoka kultura korporacyjna pozwalają stworzyć solidne podstawy dla kształtowania własnego rozwoju zawodowego pracowników, ich osobistego zaangażowania i naszego wspólnego sukcesu.

Od naszych pracowników oczekujemy zrozumienia klienta i dostrzegania potrzeb rynku, orientacji na klienta, komunikatywności i proponowania rozwiązań. W zamian oferujemy adekwatne wynagrodzenie, motywujący system premiowania, możliwość uczestniczenia w rozwoju firmy – warunki umożliwiające rozwój i osiąganie sukcesu zawodowego.

Zbuduj z Wienerberger swoją karierę. Z nami odkryjesz i rozwiniesz swój talent.

Pracuj z nami

Oferty pracy

W związku z dalszym rozwojem organizacji poszukujemy obecnie kandydatów na stanowiska:

Rekrutacja ogólna

Zachęcamy do pozostawienia CV, wypełniając formularz. Będziemy informować wybranych kandydatów o możliwościach pracy w Wienerberger.

Program praktyk

Wienerberger Kariera Murowana
Wienerberger Kariera Murowana

Współpraca z AGH

W ramach współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie organizujemy Obóz Ceramika, wycieczki technologiczne oraz oferujemy 6-tygodniowe praktyki wakacyjne w naszych zakładach produkcyjnych. Praktyki przeznaczone są dla studentów, którzy ukończyli III roku studiów. Wybrani studenci po odbyciu praktyk mają możliwość sprawdzenia się podczas staży przemysłowych.

Wycieczki technologiczne skierowane do wszystkich studentów, są okazją do zwiedzania nowoczesnych zakładów produkcyjnych Wienerberger, podczas którego można zobaczyć jak wyglądają linie technologiczne i poznać przebieg procesu produkcji.

Staże

Studenci zainteresowani odbyciem staży i praktyk w naszych zakładach mogą przysyłać zgłoszenia i CV za pomocą formularza dostępnego poniżej.

Klauzula informacyjna

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa​, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000088098, Regon  770733953, NIP 841-10-03-837, kapitał zakładowy (w całości wpłacony) 374 324 808,00 zł.

Informujemy, że dane osobowe podane przez Pana/Panią w odpowiedzi na niniejszą ofertę   pracy (np. w CV, liście motywacyjnym, formularzu aplikacyjnym) będą przetwarzane w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy jak również w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znanego też jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) (Dz. U. UE L z 2016 119 s.1), czyli w celu:

  1. analizy Pani/Pana CV pod kątem ewentualnego zawarcia umowy oraz kontaktu w celu jej zawarcia,
  2. przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska jeśli wyraził Pan/Pani na to odrębną zgodę,
  3. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji.

W szczególności możemy przetwarzać podane przez Pana/Panią następujące informacje: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (np. e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania),  informacje dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego, jak również Pana/Pani  wizerunek (w przypadku zamieszczenia zdjęcia w dokumentach aplikacyjnych).

W przypadku przeprowadzenia testów kompetencyjnych w ramach odrębnej zgody na udział w takich testach przetwarzać możemy także informacje dotyczące Pana/Pani  wiedzy, umiejętności oraz właściwości osobowościowych (np. umiejętności językowe lub predyspozycje do określonego stanowiska).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji:

  1. na stanowisko którego dotyczy oferta  - przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a następnie przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji na wypadek ewentualnej konieczności powtórzenia procesu rekrutacji jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego,
  2. na inne podobne stanowisko przez okres 3 lat od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego, na podstawie odrębnej zgody,

W przypadku ewentualnych nieporozumień Pastwa dane osobowe będziemy przechowywać w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres 3 lat od zakończenia procesu rekrutacji.

Informujemy ponadto, że przysługuje Panu/Pani prawo do wglądu do swoich danych, prawo do żądania od Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o. ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do usunięcia danych, przenoszenia danych i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uprawnienie to możesz zrealizować kontaktując się z nami pisemnie na adres wskazany powyżej  lub poprzez adres email: WBPL.DaneOsobowe@wienerberger.com

Odbiorcami podanych przez Pana/Panią danych osobowych będą:

  1. upoważnieni pracownicy, zleceniobiorcy, podwykonawcy Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o.,   w szczególności w zakresie świadczenia usług hostingowych, outsourcingu usług IT (obsługa i hosting poczty e-mail, serwis urządzeń itp.),  doradczych (agencje doradztwa personalnego),
  2. jak również organy państwowe jeżeli zwrócą się do nas z takim wnioskiem (np. sąd, prokuratura),
  3. odpowiednio Podmioty z Grupy Wienerberger dla celów przyszłych rekrutacji, planowania rozwoju kariery zawodowej w Grupie Wienerberger.

Podanie danych jest w pełni dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w rekrutacji.

Szukasz innych informacji?

Kim jesteśmy

Wienerberger w Polsce i na świecie

Sprawdź »

Biuro prasowe

Materiały i kontakty dla dziennikarzy

Sprawdź »