Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzonym profilem "Semmelrock Polska" (fanpage) na Instagramie

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy:

1. Administrator danych 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Semmelrock stein + design Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-736) przy Placu Konesera 8,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000094019 („Semmelrock”).

Możesz się skontaktować z Semmelrock poprzez:

a.     wiadomość e-mail na adres:  daneosobowe@semmelrock.com,     

b.     lub list pod adres: Semmelrock stein + design Sp. z o.o, Plac Konesera 8, 03 – 736 Warszawa.

2. Inspektor ochrony danych

Semmelrock powołał inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. W przypadku chęci skontaktowania się z inspektorem ochrony danych, można przesłać:

a.     wiadomość e-mail na adres: daneosobowe@semmelrock.com,      

b.     lub list pod adres: Semmelrock stein + design Sp. z o.o, Plac Konesera 8, 03 – 736 Warszawa z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe, jako osoby odwiedzającej fanpage semmelrockpolska na Instagramie, będą przetwarzane przez Semmelrock w celu prowadzenia profilu (fanpage), w szczególności w celu informowania Cię jako użytkownika Instagrama o aktywności Semmelrock, promowania różnych wydarzeń, produktów, a także usług oraz odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz wiadomości. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Semmelrock polegającego na zapewnieniu ciągłości komunikacji biznesowej, dbaniu o wizerunek marki, a także prowadzeniu działań promocyjnych.

4. Odbiorcy danych, przekazywanie danych do państw trzecich 

W celu realizacji świadczenia pewnych usług Semmelrock współpracuje z usługodawcami zewnętrznymi. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności agencje marketingowe, a także podmioty świadczące usługi IT oraz doradcy prawni, kancelarie prawne, audytorzy.

Odbiorcą danych osobowych może być także Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka ta wraz z Semmelorck należy do Grupy Wienerberger), która świadczy na rzecz Semmelrock usług marketingowe.  

Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach lub reakcjach zamieszczanych na fanpage Semmelrockpolska mogą być również dostępne dla innych użytkowników Instagrama.

Twoje dane osobowe podawane na portalu Instagram mogą być dostępne także dla administratora tego portalu – tj. Meta Platforms Ireland Limited (adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) na zasadach dostępnych pod adresem https://help.instagram.com/519522125107875 .

Semmelrock nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pamiętaj jednak, że Semmelrock nie ma wpływu na sposób w jaki Instagram będzie przetwarzał Twoje dane, a także ewentualne przekazywanie przez Instagram Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Nie można wykluczyć, że dane te będą przesyłane do Meta Platforms Inc. w Stanach Zjednoczonych. Informujemy Cię o tym, gdyż Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) uznał Stany Zjednoczone za kraj niezapewniający odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych (czyli taki, który byłby zgodny ze standardami UE). W przypadku przesyłania danych do Stanów Zjednoczonych istnieje ryzyko, że dane te mogą być przetwarzane przez władze/służby Stanów Zjednoczonych w celach kontroli i nadzoru, prawdopodobnie bez możliwości dochodzenia roszczeń prawnych.

5. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania.

Dane zawarte w komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia. Możesz również zawsze zrezygnować z obserwowania, polubienia lub komentowania fanpage semmelrockpolska.

Niezależnie od przechowywania danych przez Semmelrock, własne okresy przechowywania danych może stosować Meta Platforms Ireland Limited.

6. Prawa związane z przekazywaniem danych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a.     prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),

b.     praw żądania sprostowania Twoich danych osobowych (art. 16 RODO),

c.     prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO),

d.     prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO),

e.     prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu) (art. 21 RODO).  

Wszelkie żądania oraz wszelkie inne pytania związane z przetwarzaniem danych, prosimy przesyłać do punktu kontaktowego wskazanego w zakładce „1.  Administrator danych”.

Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób niezgody z prawem, masz prawo do złożenia skargi do krajowego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Obowiązek podania danych 

Podanie danych w ramach korzystania z fanpage jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności (takich jak możliwość zamieszczenia komentarzy, czy kontaktowania się przy użyciu wiadomości prywatnej na Instagramie).

8. Źródło danych, kategorie odnośnych danych osobowych

Semmelrock przetwarza dane identyfikacyjne (najczęściej imię i nazwisko lub nick) i pozostałe dane, w tym wizerunek (w ramach zakresu danych osobowych opublikowanych przez użytkownika na należącym do niego koncie w portalu Instagram), treść umieszczanych komentarzy oraz prowadzonych rozmów, anonimowe dane statystyczne, dotyczące osób odwiedzających fanpage. 

Źródłem danych są bezpośrednio podmioty danych (czyli Ty jako użytkownik), bądź Meta Platforms Ireland Limited. 

9. Profilowanie

Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą profilowane.

10. Współadministrowanie danymi

Instagram w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających fanpage. W oparciu o tak zebrane dane mogą być przez Instagram tworzone anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby, czy profilu odwiedzających fanpage), które mogą być udostępniane Semmelrock jako prowadzącemu fanpage.

W tym zakresie Semmelrock i Meta Platforms Ireland Limited są wspólnymi administratorami Twoich danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych.

Główną treść umowy pomiędzy współadministratorami dostarcza Facebook, który podobnie jak Instagram należy do Meta Platforms Ireland. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych (w tym informacje o celu współadministrowania, zakresach odpowiedzialności) są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum