ESG Zrównoważony rozwój

Wienerberger

Zrównoważony rozwój w Wienerberger

Dbamy o planetę i przyszłe pokolenia

W Wienerberger mamy świadomość zmian i wyzwań, jakie niesie rzeczywistość. Dbamy o to, aby przyszłe pokolenia mogły cieszyć się takimi samymi możliwościami, jakie my mamy dzisiaj. Najważniejszym celem przyświecającym wszystkim działaniom naszej organizacji jest poprawa jakości życia ludzi i budowa lepszego świata dla przyszłych pokoleń. Troszczymy się o to dostarczając innowacyjne i zrównoważone rozwiązania dla budownictwa, renowacji i projektów infrastrukturalnych.

Grafika ESG - 4 filary

W naszej działalności dążymy do tego, by być najbardziej cenionym dostawcą zrównoważonych materiałów budowlanych i rozwiązań infrastrukturalnych a także preferowanym pracodawcą na lokalnych rynkach. Od 2020 roku realizujemy Program Zrównoważonego Rozwoju, który zawiera precyzyjne i mierzalne cele związane z ochroną środowiska, społecznością i zarządzaniem, które Grupa Wienerberger chce osiągnąć w kolejnych latach. Trzy z nich są kluczowe i odnoszą się do największych wyzwań, przed którymi stoi obecnie branża budowlana: dekarbonizacjigospodarki obiegu zamkniętego oraz bioróżnorodności.

 

Jasne cele ESG

Efektywność energetyczna i dekarbonizacja to kluczowe tematy we wszystkich obszarach działalności firmy Wienerberger. Grupa podziela globalną wizję gospodarki neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla i stara się przyczyniać do ochrony klimatu za pomocą swoich rozwiązań. Poprzez technologiczną optymalizację procesów produkcyjnych i zwiększenie wykorzystania zielonej energii elektrycznej we wszystkich zakładach produkcyjnych, Wienerberger konsekwentnie i skutecznie redukuje emisję gazów cieplarnianych w produkcji materiałów ceramicznych. Obok usprawniania istniejących procesów wdraża nowe technologie i opracowuje innowacyjne produkty, aby osiągnąć ambitny cel na rok 2026, jakim jest redukcja bezpośredniej i pośredniej emisji dwutlenku węgla o 25% w stosunku do 2020 roku., a także założone cele na kolejne lata: redukcję o 40 proc. do 2030 roku (vs 2020) oraz osiągnięcie neutralnej emisyjności do 2050 roku. Chcemy także zwiększyć o 15% wykorzystanie zielonej energii elektrycznej we wszystkich zakładach na świecie.

Wienerberger koncentruje się również na gospodarce obiegu zamkniętego oraz bioróżnorodności. Już teraz wszystkie ceramiczne produkty w 100% nadają się do ponownego wykorzystania lub do recyklingu, do końca 2026 roku ponad 80% asortymentu będzie zawierało materiały i rozwiązania o długiej żywotności i wyjątkowej trwałości, a ponad 90% z nich nadawać się będzie do recyklingu lub ponownego użycia. Naszym celem jest także zebranie i zatrzymanie 35 mln m3  wody opadowej i kopalnianej.

Firma zwiększa również zaangażowanie w kwestie środowiskowe i opracowała własny katalog działań na rzecz bioróżnorodności, który konsekwentnie wdraża we wszystkich zakładach produkcyjnych Wienerberger na świecie.

Dekarbonizacja

Nasze działania

Wienerberger konsekwentnie wspiera proces dekarbonizacji poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych, inwestowanie w energię odnawialną, wprowadzanie zamkniętego obiegu wody oraz rozwijanie technologicznych innowacji. Wszystkie podejmowanie działania przyczyniają się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko i przyspieszenia procesu transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.

Bioróżnorodność

Jak wspieramy

W Wienerberger angażujemy się w ochronę bioróżnorodności na terenach naszych zakładów produkcyjnych poprzez wdrażanie zrównoważonych praktyk, przywracanie i ochronę  naturalnych siedlisk fauny i flory oraz wspieranie inicjatyw i projektów mających na celu zachowanie różnorodności ekosystemów i gatunków. Współpracujemy też z lokalnymi organizacjami i mieszkańcami, by odpowiadać na ich potrzeby w zakresie tworzenia przyjaznych miejsc wypoczynku.

Zrównoważone produkty

Innowacje

Wprowadzane na rynek innowacyjne produkty i technologie  Wienerberger stanowią wyraz naszego zaangażowania  w minimalizowanie wpływu na środowisko poprzez stosowanie ekologicznych materiałów i wdrażanie nowych technologii. W ten sposób dążymy do realizacji jasno określonych celów, które pomagają spełniać potrzeby obecnych i przyszłych pokoleń, nie zagrażając równocześnie, a nawet wspierając środowisko naturalne i klimat.

Zrównoważone projektowanie

Jak wspieramy

Wiemy, jak ważne jest zrównoważone projektowanie i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań uwzględniających aspekty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Dążąc do osiągnięcia holistycznego wzorca działań, poczynając od najwcześniejszych etapów budowy oferujemy i dostarczamy projektantom gotowe i kompleksowe rozwiązania, które sprawiają, że procesy planowania i projektowania stają się szybsze i łatwiejsze. 

Raport Zrównoważonego Rozwoju za rok 2022

   

Biuro prasowe

Materiały i kontakty dla dziennikarzy

Sprawdź»

Pracuj z nami

Wienerberger jako pracodawca oraz oferty pracy

Sprawdź»